101 Ada 90 Parsel numaralı Arsanın satışı hk.

İhale Tarihi: 11 Şubat 2021 10:00
İhale No: 11

İ L A N

MOLLAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞIN'DAN

 

 1- Mülkiyeti Mollaköy Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda ada, parsel, yüzölçümü, vasfı ve muhammen bedeli yazılı olan imarlı arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulüyle satılacaktır.

 

2- İhale 11.02.2021 Perşembe günü saat 10:00’da Belediye meclis salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır. İhale komisyonu (encümen) gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.

 

            3- Taşınmaz malların tahmin edilen satış bedeli:

                                                                                  

Mahallesi :    Ada : Parsel :   Yüzölçümü (m²)  Vasfı              Muhammen Bedel     G.Teminat

Atatürk Mah. 101     90           1.073,34m²        İmarlı arsa        155.634,00TL    4.670,00 TL

 

Satış bedeline KDV. Dahildir

 

4- İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler;

Gerçek kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

              d) İhale Dokümanı alındı Belgesi

-Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, İhale Dokümanı alındı Belgesi

b) 2021 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2021 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

-Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, İhale Dokümanı alındı Belgesi

b) 2021 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2021 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

          

5- Satışı yapılacak taşınmazların bedeli peşin ödenecektir. Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

7- İhale için teklif verecek olanların 100,00(yüz)TL karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ihale dosyasını satın almaları zorunludur.

8- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.